Vuoden 2023 tuloksia

Vuonna 2023 tuetulle Solaris-lomalle pääsi 10 508 Suomessa vakituisesti asuvaa ihmistä taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomalle valittiin noin kolmannes (34 %) hakijoista. 71 % valituista ei ollut ollut tuetulla lomalla koskaan tai yli viiteen vuoteen. Saimme 13 289 lomahakemusta, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Hakijoiden määrä oli 31 032.

Kuvio 1. Vuonna 2023 lomatuen saaneiden ja ilman lomatukea jääneiden määrä.

Järjestimme tuettuja lomia lapsiperheille, eläkeikäisille sekä aikuisille ja erityisryhmille (potilas- tai vammaisryhmät).

Kuvio 2. Solaris-lomalaiset 2023 kohderyhmän mukaan.

90 % loman saaneista kertoi, että olisi viettänyt loman kotona ilman tukea. 4 % olisi viettänyt loman muulla tavalla, tyypillisesti 'mökillä'. 4 % olisi lomaillut sukulaisten luona ja 2 % samalla tavalla (mutta yleensä lyhyemmän ajan) itse maksaen.

Kuvio 3. Miten 2023 loma olisi vietetty ilman lomatukea (%).

Solaris-lomat kerää tietoa tuetun loman vaikutuksista lomalaisten elämäntilanteeseen. Hakuvaiheen tilannetta verrataan tilanteeseen loman päättyessä sekä 6 kk vielä loman jälkeen. Elämäntilanne koheni selvästi kaikilla mitatuilla ulottuvuuksilla. Suurin myönteinen muutos tapahtui yhdenvertaisuuden kokemuksen lisääntymisessä. Pysyvin muutos parempaan tapahtui psyykkisessä ja fyysisessä terveydessä: koettu terveydentila parani tuetulla lomalla tilanteesta 'ei hyvä eikä huono' tilanteeseen 'hyvä',  ja säilyi yhtä hyvänä vielä 6 kk loman jälkeen.

Kuvio 4. Loman 2023 tavoitellut vaikutukset puoli vuotta loman jälkeen (%).

91 % koki mielialansa paremmaksi noin puoli vuotta loman jälkeen. Koettu yksinäisyyden tunne oli vähentynyt pitempiaikaisesti 82 %:lla vastaajista. 97 % koki itsensä yhdenvertaisemmaksi yhteiskunnan jäseneksi, kuin ennen tuettua lomaa.

94 % lapsiperheistä arvioi puoli vuotta loman jälkeen, että perheyhteys oli vahvempi, kuin ennen lomaa. 86 % puolison kanssa lomailleista arvioi puoli vuotta loman jälkeen parisuhteensa vahvistuneen tuetun loman ansiosta.

9/10 aikuisesta kertoi saaneensa lomalla liikuntakipinän, ja 82 % kertoi liikkuvansa enemmän vielä 6 kk loman jälkeen.

Kuvio 5. Loman 2023 tavoitellut vaikutukset noin puoli vuotta loman jälkeen (%).

 

Lasten hyvinvointia ja itseluottamusta kartoittavat mittarit kertoivat loman positiivisista vaikutuksista lapsiin välittömästi ja pitempiaikaisesti. Lähes kaikki lapset kokivat vanhempiensa arvion mukaan liikunnan iloa lomalla, ja 3/4 vanhemmista arvioi lastensa liikunnan määrän myös lisääntyneen pitempiaikaisesti loman ansiosta.

Kuvio 6. Loman 2023 tavoitellut vaikutukset lapsiin noin puoli vuotta loman jälkeen (%).

Asiakastyytyväisyys lomaan nousi kaikilla osa-alueilla edellisvuodesta. Lomalaiset arvioivat lomapaikan, ruoan, majoituksen ja ohjelman keskimäärin ”erittäin hyväksi”. Lomalaiset antoivat kokemukselleen keskimäärin kouluarvosanan 8,7.

Kuvio 7. Miten lomapaikka ja palvelut vastasivat odotuksia vuosina 2021, 2022 ja 2023?