Tuettu loma kohensi elämäntilannetta kaikilla osa-alueilla

Solaris-lomat järjesti tuetun loman 10 940 Suomessa asuvalle. Hakijoita oli kaikkiaan 21 455. Kaikkien lomajärjestöjen tuetuille lomille haki 113 310 ja pääsi 44 638 ihmistä.

Tuetulle Solaris-lomalle pääsi 51 % hakijoista. Heistä 60 % oli ja 40 % miehiä. 39 % lomalaisista oli lapsia ja 61 % aikuisia. Ensikertalaisten osuus oli 54 % lomalle valituista. Hakijamäärät kasvoivat edellisvuodesta, mutta eivät vielä palautuneet sille tasolle, millä olivat ennen koronapandemiaa.

Loma olisi vietetty kotona ilman tukea

Lomalaiset olivat pienituloisia ja heillä oli laaja kirjo sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Kaikenikäiset hakijat kuvasivat yksinäisyyttä ja tarvetta päästä ihmisten ilmoille kodin seinien sisältä. 91 % loman saaneista kertoi, että olisi viettänyt loman kotona ilman tukea.

Terveydentila parani pitempiaikaisesti

Keräsimme uutta vertailutietoa hakijoiden elämäntilanteesta 1) ennen lomatuen myöntämistä sekä 2) heti loman jälkeen ja 3) 6 kk loman jälkeen. Keskimääräinen elämäntilanne koheni tasolle 'hyvä' (4/5) tasolta 'ei hyvä eikä huono' (3/5) kaikilla kuudella kartoitetulla ulottuvuudella (arjen sujuminen, fyysinen terveys, psyykkinen terveys, elämän mielekkyys, sosiaaliset suhteet ja yhdenvertaisuuden kokemus). Suurin myönteinen muutos tapahtui yhdenvertaisuuden kokemuksen lisääntymisessä. Pysyvin muutos parempaan tapahtui psyykkisessä ja fyysisessä terveydessä: koettu terveydentila parani tuetulla lomalla ja säilyi yhtä hyvänä vielä 6 kk loman jälkeen.

Lomalla syttyi liikuntakipinä

9/10 aikuisesta kertoi saaneensa lomalla liikuntakipinän. 96 % vanhemmista kertoi lastensa kokeneen liikunnan iloa lomalla. Nämä ovat erinomaisia tuloksia ja kertovat lomaohjaajien ammattitaidosta kohteissa. Tuettu loma vahvisti useimmilla (9/10) perheyhteyttä ja parisuhdetta. Lasten hyvinvointia ja itseluottamusta kartoittavat mittarit kertoivat loman positiivisista vaikutuksista lapsiin välittömästi ja pitempiaikaisesti. 9/10 yksinäisyyttä kokeneista aikuisista arvioi loman päättyessä yksinäisyyden tunteen vähenneen. Tämä vaikutus oli säilynyt 8/10:lla puoli vuotta loman jälkeen.

Keskimääräinen tyytyväisyys majoitukseen ja lomaohjelmaan nousivat edellisvuodesta saavuttaen tavoitetason 4/5. Tyytyväisyys ruokaan jopa nousi hieman edellisvuodesta. Lomakokemus kokonaisuutena sai kouluarvosanan 8,6.

Perheen yhteinen aika toteutui ennakko-odotuksia paremmin

Keräsimme tietoa ihmisten hakuvaiheessa lomalle asettamista tavoitteista. 'Perheen yhteinen aika' toteutui selvästi hakijoiden ennakko-odotuksia paremmin. Monet lapsiperheet eivät nimenneet vertaistukea tuetun loman tavoitteeksi, kun taas ikäihmisille 'vertaistuki' oli loman keskeinen tavoite. Kuitenkin kaikki keskimäärin arvioivat saaneensa vertaistukea ja sosiaalista kanssakäymistä sen verran, kuin olivat halunneetkin. Ainoastaan 'lepo ja virkistys' ei toteutunut aivan tavoitetasolla.

Olemme iloisia siitä, että tavoitimme hyvin lomatuen tarpeessa olevia kohderyhmiä ja onnistuimme tarjoamaan heille laadukkaan lomakokemuksen. Tuettu loma paransi lomalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä monipuolisesti ja pitkäaikaisesti.

Solaris-lomien tiimi