Solaris-lomalaiset tyytyväisiä koronavuoden 2020 lomiin

Järjestimme viime vuonna tuetun Solaris-loman 9 132:lle Suomessa vakituisesti asuvalle taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomalle päässeet muodostivat kolmanneksen hakijoista, joita oli kaikkiaan 27 305. Koronan takia jouduimme siirtämään lomajaksoja eteenpäin useampaankin otteeseen, ja pari lomaa peruuntui kokonaan.

Joka kolmas (33 %) hakija pääsi tuetulle lomalle. Osuus on sama kuin vuonna 2019. Asiakasperuutusten määrä kaksinkertaistui vuonna 2020, sillä ihmiset peruivat runsaasti heille myönnettyjä lomia ja heidän tilalleen valittiin edelleen uusia hakijoita jonopaikoilta. Hakijoiden määrä laski jonkin verran edellisvuosien tasosta. Tämä johtui varmasti siitä, että kohderyhmille oli epävarmaa, saako lomamatkalle lähteä, vaikka siihen olisi tarvetta, ja yli 70-vuotiaita suositettiin pysymään kotonaan.

Kuvio 1. Vuoden 2020 tuetulle lomalle hakeneet.

Tuetulle Solaris-lomalle pääsi toimintavuonna 9 132 Suomessa vakituisesti asuvaa ihmistä taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Heistä 42 % oli alaikäisiä. Naisia oli miehiä enemmän kaikissa aikuisten ikäryhmissä.

Kuvio 2. Vuoden 2020 lomalaiset iän ja sukupuolen mukaan (%)

Suurin osa lomalaisista oli lapsiperhelomalla. Seuraavaksi suurin kohderyhmä olivat ikäihmiset ja työikäiset. Erityisryhmälomiin kuuluivat vammais- ja sairausryhmien lomat.

Kuvio 3. Vuoden 2020 lomalaiset kohderyhmän mukaan.

Noin joka toinen lomalainen (53 %) oli tuetulla lomalla ensimmäistä kertaa. Ensikertalaisten osuus oli pienempi kuin aikaisempina vuosina. Poikkeustilanteessa lomalle lähdön valmius oli suurempi niillä, joille tuettu loma on tuttu asia. Ensikertalaisten tavoittamisessa ei näin ollen onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla.

Toisaalta Solaris-lomat tavoitti tuhansia sellaisia tukea tarvitsevia, jotka jäävät kaiken muun järjestötoiminnan ulkopuolelle. Ilman tuettua lomaa 91 % lomalaisista olisi viettänyt loma-ajan kotona. Tämä oli enemmän kuin aikaisempina vuosina. Korona oli siis vähentänyt kohderyhmän ennestäänkin pieniä mahdollisuuksia irtautua kotoa.

 

Kuvio 4. Miten loma olisi vietetty ilman lomatukea.

Kouluarvosana ysi miinus

 

Asiakaskyselyn perusteella koronaepidemia ei vaikuttanut ainakaan heikentävästi asiakkaiden lomakokemukseen tai Solaris-lomien kykyyn palvella asiakkaitaan. Lomalaiset antoivat kokemukselleen keskimäärin kouluarvosanan 8.8 eli kiitettävä 9-. Arvio on hieman parempi kuin edellisinä vuosina. Lomapaikka vastasi lomalaisten odotuksia erittäin hyvin: keskimäärin 4,2/5.

 

Kuvio 5. Miten lomapaikka ja palvelut vastasivat odotuksia?

 

Lomaohjelma toimi sittenkin

 

Lomaohjelman järjestäminen oli haastavaa korona-aikaan, tästä kertoivat lomaohjaajat kaikissa Solaris-lomakohteissa. Hieman yllättäen asiakastyytyväisyys sekä aikuisten että lasten lomaohjelmaan kuitenkin nousi edellisvuodesta. Osa perheistä ja aikuisista koki turvallisemmaksi olla lomalla omissa oloissaan, osa taas kaipasi yhdessäoloa kuten keskusteluja, pelejä ja tanssia. Loman vaikutus lapsiin arvioitiin erittäin hyväksi 4,3/5 ja lastenhoito 4/5.

 

Ikäihmiset ja erityisryhmät ilmaisivat avoimessa asiakaspalautteessaan lähes poikkeuksetta loman parhaiksi puoliksi kotoa irtautumisen ja toisten ihmisten pariin pääsemisen. Näiden asioiden tärkeys korostui koronaepidemian poikkeusoloissa.

 

Solaris-lomalaiset olivat pääosin erittäin tyytyväisiä lomapaikkojen koronajärjestelyihin eikä heillä ollut korona-altistumisia tai tartuntoja koko toimintavuonna.

 

Tuetun loman tavoitteisiin päästiin

 

Solaris-lomien tuloksia ja vaikutuksia mitataan kyselyin heti loman jälkeen sekä 2—6 kk ja 2 vuotta loman jälkeen. Tuetuilla lomilla on toiminnan tavoitteita vastaavia myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Pitkäaikaisselvitykset osoittavat, että nämä positiiviset vaikutukset jatkuvat pitkälle loman jälkeiseen aikaan.

 

Lomalaisten itsearvioissa osallistuminen tuetulle lomalle paransi välittömästi ja pitempiaikaisesti hyvinvointia ja toimintakykyä. Se lisäsi vertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden kokemusta huono-osaisille kohderyhmille. Tuettu loma vahvisti perheyhteyttä ja parisuhdetta sekä innosti liikkumaan.

 

Jälkikäteisseurannassa vuoden 2020 lomalaisista 92 % koki mielialansa paremmaksi 2—6kk loman jälkeen. Koettu yksinäisyyden tunne oli vähentynyt 85 %:lla ja 67 % kertoi liikkuvansa enemmän kuin ennen lomaa. 92 % lapsiperheistä arvioi, että perheyhteys on aiempaa vahvempi ja 87 % arvioi parisuhteensa vahvistuneen.

 

Kuvio 6. Loman tavoitteiden toteutuminen noin puoli vuotta loman jälkeen (%).

 

Tänä vuonna enemmän tuettuja lomia

 

Vuonna 2021 tuettu Solaris-loma järjestetään yli 11 500 lomalaiselle, elleivät koronatilanne ja -toimet sitä estä. Siirsimme eteenpäin kymmenen lomaa ajanjaksolta 8.—28.3.2021 noudatellen Suomen hallituksen linjausta poikkeusoloista koronaepidemian hillitsemiseksi. Tarjoamme asiakkaille korvaavia lomia kesään ja syksyyn. Uskomme saavamme isompia lomaryhmiä liikkeelle epidemiatilanteen helpottaessa kesän ja rokotusten myötä.

 

Aino Majava

Toiminnanjohtaja, Solaris-lomat ry