Vuosi 2018 onnistui

Solaris-lomat saavutti vuonna 2018 tavoitteensa lomalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisäämisessä, mutta vain vähemmistölle kriteerit täyttävistä hakijoista voitiin järjestää loma.

Loma pystyttiin tarjoamaan useammalle kuin koskaan aiemmin, 13 510 ihmiselle, joka oli 40 % hakijoista. Lomille oli tilastojen perusteella vaikeaa päästä, koska lähes kaikki valitsematta jääneetkin täyttivät valintakriteerien vähimmäistasot. 61 % lomalaisista oli ensikertalaisia.*

Vuonna 2018 lisättiin tuntuvasti perhelomia edellisten vuosien tapaan. Yli 120 000 lasta elää köyhyydessä ja perhelomille on ollut erityisen vaikeaa on päästä.

Eläkeikäisten lomien määrä lisättiin hieman, sillä 100 000 eläkeikäistä eli pelkän takuueläkkeen varassa ja yli 340 000 alle tuhannella eurolla kuukaudessa.

Vammais- ja sairausjärjestöjen kanssa järjestettiin erityisesti sellaisten haavoittuvien ryhmien lomia, jotka paitsi hyötyvät vertaistuesta, ovat myös keskimääräistä pienituloisempia. Erityislomien määrää vähennettiin hieman ja eniten vertaistukilomia järjestettiin näkövammaisille.

 

Enemmistö hakijoista hakee lomaa sähköisesti, perhelomilla lähes kaikki. Sähköisesti lomaa hakeneista 47 % vastasi kyselyyn noin puoli vuotta loman jälkeen. Kyselyn tulokset suhteessa Solaris-lomien vaikuttavuustavoitteisiin:

Tavoite: Antaa kaikille lomalaisille kokemus tasa-arvoisesta yhteiskunnan jäsenyydestä.

Yli yhdeksän kymmenestä lomalaisesta koki olevansa tasa-arvoisempia vielä puoli vuotta loman jälkeen. Heistä yli puolet koki olevansa paljon tasa-arvoisempia.

Tavoite: Voimaannuttaa lomalaisia henkisesti, jotta he selviävät paremmin arjessa loman jälkeen.

Yli yhdeksän kymmenestä lomalaisesta koki mielialansa paremmaksi puoli vuotta loman jälkeen, heistä puolet paljon paremmaksi.

Tavoite: Vähentää yksinäisyyttä ja mahdollistaa uusien ihmissuhteiden syntyminen.

Yksinäisyyttä kokeneista kahden kolmasosan yksinäisyys väheni, heistä neljänneksellä paljon. Puolet lomalaisista haki uusia ystävyyssuhteita. Heistä neljä viidesosaa sai ystäviä loman ajaksi. Neljännes sai pysyviä ystävyyssuhteita, joiden kanssa on oltu yhteydessä myös loman jälkeen.

Tavoite: Tarjota ammattilaisten ohjauksessa välineitä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon arjessa loman jälkeen. Innostaa liikunnalliseen elämäntapaan.

Kaksi kolmasosaa liikkui enemmän kuin ennen lomaa ja joka kymmenes kaikista lomalaisista paljon enemmän.

Tavoite: Vahvistaa perheyhteyttä ja/tai parisuhdetta.

Perheyhteys oli vahvistunut lähes kaikilla, melkein puolella perheistä paljon ja melkein puolella jonkin verran. Parisuhde vahvistui viidellä kuudesosalla pariskunnista, joka neljännellä kaikista pariskunnista paljon.

Ilman tuettua lomaa 91 % lomalaisista olisi viettänyt loma-ajan joko kotona tai sukulaisten luona.

Lomat painottuivat aiempaa enemmän kesään, koska perhelomista valtaosa järjestetään koulujen kesälomien aikana ja perhelomia lisättiin voimakkaasti. Joululomien määrää vähennettiin hieman edellisvuodesta, jotta ryhmäkokoja saatiin toiminnallisesti paremmiksi.

Onnistuneen kilpailutuksen myötä toiminnan määrää on voitu kasvattaa yhtäaikaisesti laadun kanssa. Solaris-lomien kaikki lomapaikat ovat olleet suosittuja ja järjestäneet lomaohjelmaa, jossa toteutuvat niin lomalaisten omat toiveet kuin Solaris-lomien asettamat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet.

Rahoitusta STM:n yhteydessä toimivalta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta haettiin 3 500 000 euroa ja sitä myönnettiin 2 960 000 euroa. Vuodelta 2017 avustusta siirtyi 207 275 euroa. Vuodelle 2019 avustusta siirtyi 45 128 euroa.

Toiminnan tuottavuutta onnistuttiin lisäämään onnistuneiden kilpailutusten lisäksi myös omaa toimintaa tehostamalla. Toimivilla tietojärjestelmillä, osaavalla henkilökunnalla, edullisilla toimitila- ja taloushallinnon palveluilla sekä ketterällä toimintatavalla järjestelykulut saatiin poikkeuksellisen pieniksi. 91 % kaikista kuluista meni suoraan lomapaikkojen palveluiden ostoon. Kilpailutetut ostohinnat olivat keskimäärin noin puolet lähimmistä vastaavista markkinahinnoista, joten suurena hankkijana saatu hyöty ylitti moninkertaisesti hallintokulut.

Tradekan säätiö myönsi syksyllä 2018 Solaris-lomille 55 000 euroa perhelomien vaikuttavuustutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimuksen ohjausryhmään valittiin puheenjohtajana Anna-Maria Isola ja jäseninä Jouko Karjalainen sekä Kaisa Kinnunen. Varsinainen tutkimustyö käynnistyi vuoden 2019 alusta ja sitä toteuttamaan valittiin Erika Mäntylä. Vaikuttavuustutkimuksella tavoitetaan erityisesti lomille osallistuvat lapset, jotka eivät vastaa Solaris-lomien sähköisiin kyselyihin.

 

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Jussi Saramo
jussi.saramo@solaris-lomat.fi
041 503 4000

 

*hakijat poistetaan rekisteristä aina kuusi vuotta loman jälkeen