Yhteenveto vuodesta 2017

Solaris-lomien kaikkea työtä ohjaavat arvot ovat: avoin, luotettava, kiinnostava ja yhteiskuntavastuullinen. Lomat järjestetään pääosin Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Meille on tärkeää kertoa avoimesti toiminnastamme paitsi loman hakijoille ja arviointia sekä tarkastusta tekevälle rahoittajalle, myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Solaris-lomat luo mahdollisuuksia vähävaraisten ihmisten lomanviettoon ja sitä kautta arjessa selviämiseen. Lomien tavoitteena on parantaa ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luoda mahdollisuuksia vertaistukeen ja lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Solaris-lomien kohderyhminä olivat 2017 pienituloiset perheet ja eläkeikäiset, työttömät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset, sekä sairaus- ja vammaisryhmät. Tavoitimme tuhansia sellaisia tukea tarvitsevia, jotka jäävät kaiken muun järjestötoiminnan ulkopuolelle. Lomat on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät muuten pystyisi lomailemaan kodin ulkopuolella. Selvityksen mukaan vuonna 2017 90 % lomalaisista olisi viettänyt loma-ajan joko kotona tai sukulaisten luona, jos eivät olisi päässeet tuetulle lomalle.

 

Valtaosa kriteerit täyttävistä hakijoista jäi valitsematta ja lomille oli tilastojen perusteella vaikeaa päästä. Erityisen vaikeaa on aiempina vuosina ollut päästä perhelomille, joten vuonna 2017 lisättiin tuntuvasti perhelomien määrää ja tätä painopistettä vahvistettiin lisää vuodelle 2018.

Lomia on viime vuosina järjestetty vuosittain noin 10 000:lle vakituisesti Suomessa asuvalle. Vuonna 2017 lomien määrää onnistuttiin lisäämään 11 590 lomalaiseen perhelomien määrää kasvattamalla. Eläkeikäisten lomien määrä pidettiin ennallaan, sillä 100 000 eläkeikäistä elää pelkän takuueläkkeen varassa ja yli 340 000 alle tuhannella eurolla kuukaudessa.

Vammais- ja sairausjärjestöjen kanssa järjestettiin erityisesti sellaisten haavoittuvien ryhmien lomia, jotka paitsi hyötyvät vertaistuesta, ovat myös keskimääräistä pienituloisempia. Valtakunnallisina yhteistyökumppaneina olivat Kuurojen liitto, Näkövammaisten liitto, Munuais- ja maksaliitto sekä Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto. Paikallisia yhteistyökumppaneita oli 54. Paikalliset yhteistyökumppanit olivat valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen jäsenjärjestöjä.

Tavoitteen mukaisesti enemmistö lomalaisista oli tuetulla lomalla ensimmäistä kertaa. Vuonna 2016 tai 2017 jonkun lomajärjestön lomalla ollut ei voinut päästä lomalle uudestaan vuonna 2017. Ensikertalaisten määrä lisääntyi hieman lukumäärällisesti, mutta väheni suhteellisesti. Uusissa kanavissa kuten leipäjonoissa ja sosiaalisessa mediassa tiedottamalla pyrittiin entistä paremmin tavoittamaan kaikki tuetun loman tarpeessa olevat.

Uusien kilpailutusten myötä toiminnan volyymiä on voitu kasvattaa yhtäaikaisesti laadun kanssa. Solaris-lomien kaikki 21 lomapaikkaa ovat olleet suosittuja ja järjestäneet lomaohjelmaa, jossa toteutuvat niin lomalaisten omat toiveet kuin Solaris-lomien asettamat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet.

Toiminnan tuottavuutta onnistuttiin lisäämään onnistuneiden kilpailutusten lisäksi myös omaa toimintaa tehostamalla. Toimivilla tietojärjestelmillä, osaavalla ja pienellä henkilökunnalla, edullisilla toimitila- ja muilla palveluilla sekä ketterällä toimintatavalla järjestelykulut on saatu poikkeuksellisen pieniksi, keskimäärin noin 5 % siitä, mitä vastaava loma maksaisi itse ostettuna.

Keskeisessä roolissa on lomalaisten antama palaute, joka saatiin yli kahdelta kolmasosalta lomalaisia. Erityisesti lomien vaikutukset lasten hyvinvoinnille ja perheyhteydelle koettiin onnistuneiksi ja tärkeiksi. Ikäihmisille tärkeää oli yksinäisyyden väheneminen. Heikoimmatkin arvosanat olivat kiitettäviä, lastenhoidon järjestämisestä, 3,5/5 ja vaikutuksista fyysiseen kuntoon, 3,8/5. Arvosanojen vaihtelu voidaan todeta avopalautteiden perusteella tavoitteiden mukaisiksi, sillä lastenhoitoa järjestetään tarkoituksella vähän perheyhteyden vahvistamiseksi ja alle viikon mittaisella lomalla on tarkoitus innostaa liikunnalliseen elämäntapaan, muttei voida odottaa, että vaikutukset fyysiseen kuntoon olisivat tätä suurempia. Keskimäärin lomat onnistuivat siis erittäin hyvin ja lomalaiset kokivat voimaantuneensa kaikilla mittareilla.

Kokonaiskouluarvosana loman onnistumisesta oli keskimäärin 8,6. Lomapaikoille toimitetaan tietoa heidän laatutasostaan keskiarvoihin verrattuna ja laatupoikkeamien kohdalla edellytettiin korjaamaan tilanne välittömästi.